Vă comunicăm următoarele informații referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Limba engleză:

 • Proba scrisă din cadrul Olimpiadei Județene de Limba engleză va avea loc sâmbătă, 16 martie 2024, începând cu ora 10.00, la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași (elevii din clasele VII-VIII) și la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (elevii din clasele IX-XII, secțiunile A și B), în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză (clasele VII – XII) 25174/07. 02.2024.
 • Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată pe site-ul și la avizierul celor două unități de învățământ vineri, 15 martie 2024, după ora 9.00 (Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași - http://scoalatitumaiorescu.ro/, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași - https://racovita.ro/).
 • Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 9.00-9.30, în baza unui act de identitate valabil sau a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.
 • Proba scrisă are o durată de 2 ore pentru elevii claselor VII-VIII și de 3 ore pentru elevii claselor IX-XII, secțiunile A și B. Lucrările vor fi redactate cu instrument de scris cu pastă / cerneală de culoare albastră.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate sâmbătă, 16 martie 2024, după finalizarea evaluării, în format anonimizat, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Rezultatele finale vor fi afișate marți, 19 martie 2024, după ora 18.00.
 • La nivel gimnazial, elevii vor susține doar o probă scrisă în cadrul etapei județene a Olimpiadei de limba engleză. Se califică la etapa națională elevii care obțin minim 95 puncte la proba scrisă, în limita locurilor alocate județului.
 • La nivel liceal, se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă. La etapa națională se pot califica participanții la etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 95 de puncte, în limita locurilor alocate județului pentru fiecare dintre cele două secțiuni. La proba orală nu se admit contestații.
 • Criterii specifice de departajare, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, conform art. 7 alin. (1) din Regulament:
 • pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

- punctajul de la proba scrisă obținut la Reading comprehension;

- punctajul aferent elaborării povestirii.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea povestirii, în următoarea ordine:

 1. a) content (task achievement);
 2. b) organisation (coherence, cohesion, and layout);
 3. c) vocabulary (range of vocabulary and relevance/appropriateness);
 4. d) structures (spelling, grammar accuracy, punctuation,) ;
 5. e) register and style/effect on the target reader (including originality).
 • pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

- punctajul de la proba scrisă obținut la Use of English;

- punctajul de la proba integrată - Reading comprehension;

- punctajul de la proba integrată – scriere funcțională.

În cazul în care, după aplicarea succesivă a celor trei criterii, nu se poate face departajarea între candidați, vor constitui criterii suplimentare de departajare punctajele defalcate obținute la evaluarea tipului de scriere funcțională, în următoarea ordine:

 1. a) content (task achievement);
 2. b) organisation (coherence, cohesion, and layout);
 3. c) vocabulary (range of vocabulary and relevance/appropriateness);
 4. d) structures (spelling, grammar accuracy, punctuation) ;
 5. e) register and style/effect on the target reader (including originality).
 • Premierea elevilor la etapa județeană: conform Art. 28 din Regulament, la etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului București a olimpiadei de limba engleză, grila de acordare a premiilor va fi stabilită de Comisia judeţeană/a sectoarelor municipiului București, cu respectarea ordinii descrescătoare a punctajului obţinut la cele două probe de concurs şi a precizărilor din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
 • Pentru elevii care se deplasează în afara localității pentru a participa la olimpiadă, conducerea unității de învățământ are obligația de a desemna un cadru didactic însoțitor, responsabil cu siguranța acestora, conform legislației în vigoare.
 • Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36. (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

Comisia Județeană