Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri ” Iaşi duminică, 17 martie 2024, în intervalul orar 09.00 – 09.30, accesul în săli fiind permis pe baza unui act de identitate valabil/carnetului de elev vizat pentru anul şcolar în curs. Proba scrisă începe la ora 10.00.

Pentru redactarea răspunsurilor, elevii vor folosi un instrument de scris cu pastă/cerneală albastră.

Durata probei clasele IX-XII: 3 ore

Rezultatele iniţiale vor fi afişate duminică, 17 martie 2024

Rezultatele finale vor fi afişate luni, 18 martie 2024

Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, cu şablon de corectare, de către doi profesori evaluatori, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a unui elev concurent-martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale dă o declarație scrisă (pe verso-ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012, cu  modificările și completările ulterioare, pentru etapa națională a acestei olimpiade se atribuie câte un loc/an de studiu fiecărui inspectorat județean (ISJ) și 43 de locuri suplimentare/an de studiu, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene și după calificarea participanților pe locurile din din oficiu. Se califică la etapa națională a olimpiadei, atât pe locurile suplimentare cât și pe locurile din oficiu elevii care au obținut la etapa județeană cel puțin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la această etapă.

Candidații care au obţinut punctaje egale la etapa județeană şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. 3) vor fi departajaţi utilizându-se, în ordine, următoarele criterii:

  1. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;
  2. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;
  3. punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement simplu;
  4. în cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

 

Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36.

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

                                                         Comisia de organizare a olimpiadei județene de biologie