Site-ul profesorilor de Istorie și Științe Socio-Umane din Județul Iași: www.isui.ro

 

INSPECTOR – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Rodica LEONTIEȘ

Profesor de matematică

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAȘI FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ 

Curriculum vitae

INSPECTOR – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Cristinel ȚIRCA

Profesor de geografie

UNIVERSITATEA "AL. I .CUZA" IAȘI, FACULTATEA DE GEOGRAFIE –GEOLOGIE 

Curriculum vitae

Nr. crt.

Calendarul etapei Perioada/Data
1 Depunerea și înregistrarea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare; 03-12 aprilie 2018
2 Verificarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; 04-13 aprilie 2018
3 Repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în ședință organizată de inspectoratul școlar; 16 aprilie 2018
4 Depunerea și înregistrarea contestațiilor la sediile inspectoratelor școlare; 16-17 aprilie 2018
5 Soluționarea contestațiilor de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar; 18 aprilie 2018

  

Nr. crt.

Calendarul etapei Perioada/Data

1

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete; 30 martie 2018

2

Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer); 30 martie 2018

3

Depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului școlar; 03-12 aprilie 2018
4 Afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer; 13 aprilie 2018
5 Înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate; 16-17 aprilie 2018
6 Soluționarea contestațiilor la punctajele acordate în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; 18 aprilie 2018
7 Desfășurarea inspecţiilor speciale la clasă/probelor practice/orale de profil, afişarea rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; 13-26 aprilie 2018
8 Depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la unitățile de învățământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer; 16-26 aprilie 2018
9 Analiza, în consiliile de administrație al unităților de învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului de principiu pentru pretransfer către solicitant/inspectoratul școlar; 27 aprilie 2018
10 Depunerea contestaţiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului școlar; 27 aprilie - 02 mai 2018
11 Soluționarea contestațiilor privind acordurile de principiu emise de unitățile de învățământ; 03 mai 2018
12 Soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ în ședință de repartizare; 27 iulie 2018
13 Înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ; 27 si 30 iulie 2018
14 Soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al inspectoratului școlar; 31 iulie 2018

 

Nr.

crt.

Calendarul etapei

Perioada/Data

1

Publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;

19 aprilie 2018

2

Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2018, la inspectoratele școlare;

20 aprilie - 03 mai 2018

3

Verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia județeană/municipiului București de organizare și desfășurare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar;

23 aprilie - 04 mai 2018

4

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs;

07 - 08 mai 2018

5

validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs

-- pentru absolvenții promoției 2018/ absolvenții 2018 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/

departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic:

5-9 iulie 2018

 

6

Notă. În mod excepțional, absolvenții promoției 2018 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică și să valideze fișa de înscriere în data de 11 iulie 2018. Absolvenții promoției 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 

7

Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

09 mai 2018

8

Organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă, de către comisia stabilită la nivelului inspectoratului școlar;

10 mai - 29 iunie 2018

9

Desfășurarea probei scrise;

11 iulie 2018

10

Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

17 - 18 iulie 2018

11

Rezolvarea contestațiilor;

18 - 23 iulie 2018

12

Comunicarea rezultatelor finale;

24 iulie 2018

13

Repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8) din metodologie , pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

25 iulie 2018

14

Repartizarea candidaților cu statut de cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obținut media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8) din metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au Susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;

26 iulie 2018

15

Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

27 iulie 2018

Documente atașate :

Site-ul profesorilor de biologie din judetul Iasi: biologieiasi.ro