Olimpiade și concursuri

Vă comunicăm următoarele informații referitoare la organizarea și desfășurarea etapei județene a Olimpiadei de Limba engleză:

 • Proba scrisă din cadrul Olimpiadei Județene de Limba engleză va avea loc sâmbătă, 11 martie 2023, începând cu ora 9.00, la Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași (elevii din clasele VII-VIII) și la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (elevii din clasele IX-XII, secțiunile A și B), în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză (clasele VII – XII) 40LIF/31.01.2023. Repartizarea pe săli a elevilor va fi afișată pe site-ul și la avizierul celor două unități de învățământ vineri, 10 martie 2023, după ora 9.00 (Școala Gimnazială „Titu Maiorescu” Iași - http://scoalatitumaiorescu.ro/, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași - https://racovita.ro/).
 • Accesul elevilor în săli va avea loc în intervalul orar 8.00-8.30, în baza unui act de identitate valabil sau a carnetului de note vizat pentru anul școlar în curs.
 • Proba scrisă are o durată de 2 ore pentru elevii claselor VII-VIII și de 3 ore pentru elevii claselor IX-XII, secțiunile A și B. Lucrările vor fi redactate cu instrument de scris cu pastă / cerneală de culoare albastră.
 • Rezultatele inițiale vor fi afișate sâmbătă, 11 martie 2023, după finalizarea evaluării, în format anonimizat, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Eventualele contestații la proba scrisă se vor depune luni, 13 martie 2023, în intervalul orar 10.00-15.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Titu Maiorescu” Iași (pentru elevii claselor VII-VIII) și al Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași (pentru elevii claselor IX-XII). Conform art. 25 alin. (5) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză, elevii minori pot depune contestații fiind însoțiți de tutorele legal instituit.
 • Rezultatele finale vor fi afișate marți, 14 martie 2023, după ora 18.00.
 • La nivel gimnazial, elevii vor susține doar o probă scrisă în cadrul etapei județene a Olimpiadei de limba engleză. Se califică la etapa națională elevii care obțin minim 95 puncte la proba scrisă, în limita locurilor alocate județului.
 • La nivel liceal, se califică pentru etapa a doua de selecție, respectiv proba orală, elevii care obțin cel puțin 95 puncte la proba scrisă. La etapa națională se pot califica participanții la etapa județeană care au un punctaj final (media aritmetică a notelor de la proba scrisă și proba orală) de minimum 95 de puncte, în limita locurilor alocate județului pentru fiecare dintre cele două secțiuni. La proba orală nu se admit contestații.
 • Criterii specifice de departajare, în cazul egalității de puncte între candidații aflați pe ultimul/ultimele locuri calificabil/calificabile, conform art. 7 alin. (1) din Regulament:
 • pentru clasele a VII-a și a VIII-a:

- punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- punctajul aferent elaborării povestirii;

 • pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a:

- punctajul de la proba scrisă (Use of English);

- punctajul de la proba integrată – eseu;

- punctajul de la proba integrată – listening (numai pentru etapa națională);

- punctajul de la proba de speaking.

În cazul în care și după aplicarea acestor criterii egalitatea se menține, se va proceda la organizarea unei probe de baraj, cu o structură identică celei specifice pentru testarea competenței gramaticale (Use of English).

 • Pentru elevii care se deplasează în afara localității pentru a participa la olimpiadă, conducerea unității de învățământ are obligația de a desemna un cadru didactic însoțitor, responsabil cu siguranța acestora, conform legislației în vigoare.
 • Extras din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare nr. 3035/10.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare:

Art. 36. (1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al olimpiadei.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la olimpiadele școlare din anul școlar următor.

Olimpiada Națională de Matematică – etapa județeană, 11 martie 2023;

 

Etapa județeană a Olimpiadei de matematică se va desfășura pe data de 11 martie 2023, ora 9.00, cu prezența fizică a elevilor din clasele V-XII. Proba scrisă constă din patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim posibil este de 28 de puncte. Subiectele probei sunt unice la nivel național. Proba scrisă are durata de 2 ore pentru clasele V-VI, respectiv de 3 ore pentru clasele VII-XII. La fiecare clasă se alocă un timp suplimentar de 30 de minute pentru acomodarea elevilor cu subiectul.

Etapa județeană a Olimpiadei de Matematică, 2023, clasele V-XII, se va desfășura sâmbătă, 11 martie 2023, între orele 9.00-12.30, la Colegiul Național Iași. Accesul elevilor se face prin Corpul B, intrarea din strada Gavril Musicescu  (de lângă Biserica Banu), în intervalul orar 7.45 – 8.15.

Repartiția pe săli a elevilor calificați la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică  poate fi consultată pe site-ul  http://www.colegiulnationaliasi.ro, începând cu 10 martie 2023, ora 14.00.

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2022-2023 sau certificatul de naștere (elevii sub 14 ani) sau cartea de identitate (elevii peste 14 ani) pentru verificarea identității.

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Elevii, care în timpul desfășurării competiției, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.  

Criterii de departajare în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională (extras din Regulamentul Specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică în anul școlar 2022-2023, aprobat prin OME nr 38 LIF/31.01.2023)

  ART. 12. (4)

În situația în care cel puțin doi elevi din același județ/sector al municipiului București s-au clasat pe locul I la etapa județeană/a sectoarelor municipiului București cu punctaje generale egale, mai mici decât punctajul general maxim posibil (28 de puncte), la același an de studiu/clasă, în vederea stabilirii elevului cu drept de participare la etapa națională, se aplică criterii de departajare. Departajarea se face după următoarele criterii: în cazul instrumentului de evaluare constituit din 4 probleme la care punctajul maxim pe problemă este de 7 puncte, criteriile se referă, în ordine, la numărul problemelor notate cu 7 puncte, la numărul problemelor notate cu 6 puncte, la punctajul obținut la problema cea mai puțin rezolvată la clasa respectivă, la nivel de județ. Dacă egalitatea persistă și după aplicarea succesivă a tuturor acestor criterii, elevii dintr-un județ/sector al municipilui București vor participa la o probă de baraj, organizată la nivelul județului/sectorului. Subcomisia de evaluare din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va elabora subiectele și baremele pentru proba de baraj, iar subcomisia de soluționare a contestațiilor din județul/sectorul municipiului București de proveniență a elevilor va realiza evaluarea lucrărilor. Elevul care obține punctajul cel mai mare la proba de baraj va avea dreptul de a reprezenta județul/sectorul la etapa națională, pe locul care revine acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (2), lit.(a).

 

 Comisia de organizare a etapei județene a ONM

Referitor la  Concursul de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici“

  etapa județeană,11 martie 2023;

 

Vă comunicăm următoarele informații cu privire la desfășurarea etapei județene a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, 2023.

Etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici”, 2023, se va desfășura sâmbătă, 11 martie 2023, între orele 9.00-12.00, cu prezența fizică a elevilor claselor IX- XII, filieră tehnologică și filieră teoretică – profil real, specializarea științe ale naturii, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași. Proba scrisă constă din patru probleme pentru care se cere redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme este de minimum 0 până la maximum 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu. Punctajul maxim posibil este de 28 de puncte. Subiectele probei sunt unice la nivel național. Proba scrisă are durata de 3 ore.

 • Baza finală de date cu elevii calificați la etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată ”Adolf Haimovici” poate fi consultată pe site-ul cm.tuiasi.ro, începând cu 10 martie 2023.

Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2022-2023 sau cartea de identitate pentru verificarea identității.

Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda ori tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei. Candidații eliminați din concurs pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Elevii, care în timpul desfășurării competiției, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.  

 

 

 

Comisia de organizare a etapei județene